Ylands EDU - EULA

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „Licenční podmínky“) určují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto koncovým uživatelem vzdělávací aplikace Ylands EDU (dále jen „Software“) a námi, společností BOHEMIA INTERACTIVE a.s., se sídlem Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, IČO: 27218864, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9791, jakožto vývojářem a poskytovatelem tohoto Softwaru (dále jen jako „Poskytovatel“, nebo „My“).

1.2. Tyto Licenční podmínky se vztahují na užívání všech verzí Softwaru. Užíváním kterékoli z verzí Softwaru souhlasíte s těmito Licenčními podmínkami. V případě, že s Licenčními podmínkami nesouhlasíte, Software nestahujte, neinstalujte ani jinak nepoužívejte.

1.3. Software je licencován, nikoli prodáván. Poskytovatel je a zůstává výlučným vlastníkem veškerých práv k Softwaru. Veškerá práva koncových uživatelů k Softwaru se řídí těmito Licenčními podmínkami.

1.4. Software lze používat samostatně nebo spolu se službou Ylands EDU (dále jen „Služba“). Spolu se Službou lze Software používat pouze pokud Vy nebo Vaše organizace disponuje aktivním předplatným Služby (dále jen „Předplatné“) v souladu s obchodními podmínkami poskytování služby Ylands EDU. Berete na vědomí, že Služba není součástí licencovaného Softwaru. Na základě těchto Licenčních podmínek nebo Vašeho užívání Softwaru Vám nebo Vaší organizaci neposkytujeme žádná oprávnění nebo práva týkající se Služby a jejích součástí nebo funkcí. Poskytování služby je řešeno samostatnými podmínkami.

2. Vaše práva

2.1. Můžete stáhnout, instalovat, spouštět a užívat Software na svém koncovém zařízení.

2.2. Plně odpovídáte za veškeré výstupy, které vytvoříte při používání Softwaru (dále jen „Uživatelský obsah“) a berete na vědomí veškerá rizika v případě, že Uživatelský obsah vytváříte nebo zpřístupňujete jiným osobám. Berete na vědomí, že přenášení uložených dat včetně Uživatelského obsahu je součástí Služby.

3. Omezení

3.1. Software lze užívat pouze v souladu s jeho účelem, tedy pro potřeby vzdělávání.

3.2. Je přísně zakázáno:

  • 3.2.1. používat Software nebo jakoukoli jeho část k jiným než výukovým nebo vzdělávacím účelům bez našeho předchozího souhlasu;

  • 3.2.2. jakkoli komerčně využívat Software nebo jakoukoli jeho část, zejména Software distribuovat, zpeněžovat, přeprodávat nebo jinak přímo užívat k vytváření zisku;

  • 3.2.3. převést Software nebo jakoukoli jeho část na třetí stranu, a to i z části;

  • 3.2.4. pořizovat nebo vytvářet kopie Softwaru, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit Software za jakýmkoli účelem;

  • 3.2.5. překračovat nebo obcházet jakákoli technická omezení Softwaru, která umožňují jeho použití pouze určitými způsoby, a to včetně;

  • 3.2.6. narušovat, upravovat, zpětně analyzovat nebo dekompilovat Software, jakoukoli jeho část nebo jakékoli související soubory, data nebo síťové služby;

  • 3.2.7. používat Software nebo jakoukoli jeho část způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k vytváření či šíření škodlivého softwaru; nebo

  • 3.2.8. vytvářet urážlivý či jinak nezákonný Uživatelský obsah nebo vytvořením Uživatelského obsahu porušovat autorská práva nebo práva jiných osob.

4. Záruky, odpovědnost

4.1. Software je poskytován „tak, jak je“ a tedy neposkytujeme žádné záruky či garance, zejména neručíme za jakoukoliv funkcionalitu či nepřetržitou dostupnost Softwaru nebo za způsobilost Softwaru k užívání k zamýšlenému účelu. Dále výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za jakoukoliv újmu, která může vzniknout v důsledku používání nebo nemožnosti používat Softwaru. I pokud by jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za vzniklou újmu vznikla, je výše této újmy limitována částkou, kterou poškozená osoba uhradila v souvislosti s užíváním Softwaru Poskytovateli.

4.2. Nemáme povinnost vyvíjet nebo poskytovat aktualizace Softwaru nebo jakoukoli podporu k Softwaru. Užíváním Softwaru souhlasíte s tím, že v případě potřeby můžeme aktualizace poskytovat automaticky na dálku, a to zejména za účelem údržby a vylepšování Softwaru.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Užíváním Softwaru přijímáte a vyjadřujete souhlas s těmito Licenčními podmínkami a prohlašujete, že jste plně svéprávný/á. V opačném případě za Vás může vyjádřit souhlas Váš zákonný zástupce.

5.2. Pokud Licenční podmínky porušíte, můžeme licenci obsaženou v těchto Licenčních podmínkách jednostranně vypovědět s okamžitou účinností a/nebo znepřístupnit či omezit užívání Softwaru. V takovém případě pak nesmíte Software dále jakkoli užívat nebo dále zpřístupňovat.

5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Licenční podmínky jednostranně změnit a zavazuje se aktuální znění Licenčních podmínek vždy zveřejnit na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Používání Softwaru i po účinnosti těchto změn, se považuje za přijetí a souhlas s takovými změnami.

5.4. Všechny části těchto Licenčních podmínek jsou platné v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nic v nich neomezuje žádná práva stanovená platnými zákony.

5.5. Tyto Licenční podmínky se řídí právem České republiky a veškeré spory z nich vyplývající budou řešeny českými soudy na základě obecné místní příslušnosti Poskytovatele.

Ylands EDU bylo vytvořeno největším herním studiem v České Republice

© 2024 BOHEMIA INTERACTIVE a.s. YLANDS® a BOHEMIA INTERACTIVE® jsou registrované ochranné známky BOHEMIA INTERACTIVE a.s. Všechna práva vyhrazena.