Ylands EDU – Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky určují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto Zákazníkem a námi, společností BOHEMIA INTERACTIVE a.s., se sídlem Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 27218864, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9791 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto Poskytovatelem produktu Ylands EDU (dále jen „Aplikace“) a služeb, které mohou být poskytovány společně s touto Aplikací spočívající zejména v souboru funkcí, obsahu a činností Poskytovatele rozšiřujícího možnosti Aplikace pro výukové účely. Konkrétní obsah Služby je blíže specifikován v Ceníku a na Webu Ylands EDU (dále jen „Služba“). Další kontaktní údaje Poskytovatele (emailová adresa, telefonní číslo) jsou uvedeny na Webu Ylands EDU, v sekci Kontakty.

1.2. V okamžiku, kdy Zákazník dokončí a odešle Poskytovateli Objednávku, stávají se pro něj tyto Podmínky závaznými.

1.3. Služba je Zákazníkovi poskytována za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

2. Definice

2.1. „Aplikace“ znamená vzdělávací aplikaci Ylands EDU.

2.2. „Ceník“ je platný ceník zveřejněný na Webu Ylands EDU. 2.3. „Licenční podmínky Aplikace“ mají význam dle odst. 3.1. těchto Podmínek

2.4. „Období“ znamená dobu, po kterou trvá konkrétní Předplatné.

2.5. „Objednávka“ znamená závaznou objednávku Služeb učiněnou elektronickými prostředky v souladu s článkem 4. těchto Podmínek níže. 2.6. „Plán“ znamená variantu Předplatného a má význam uvedený v odst. 5.1. těchto Podmínek.

2.7. „Podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky. 2.8. „Poskytovatel“ má význam dle odst. 1.1 . těchto Podmínek.

2.9. „Předplatné“ znamená časově omezený přístup ke Službě v rozsahu dle Plánu. 2.10. „Služba“ má význam dle odst. 1.1 . těchto Podmínek.

2.11. „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem způsobem a za podmínek stanovených těmito Podmínkami.

2.12. „Technické požadavky“ znamená požadavky na hardware, software a síťové připojení koncových zařízení uživatele zveřejněné na Webu Ylands EDU.

2.13. „Účet Zákazníka“ znamená správcovský uživatelský účet Zákazníka, kterým se přihlašuje do Aplikace.

2.14. „Uživatelský obsah“ znamená každý specifický výstup vytvořený při používání Služby.

2.15. „Web Ylands EDU“ znamená oficiální webové stránky Poskytovatele na adrese https://edu.ylands.com

2.16. „Zákazník“ znamená Vás, jakožto fyzickou nebo právnickou osoba.

3. Zpřístupnění Služby

3.1. Nevyplývá-li z povahy plnění něco jiného, Službu lze užívat výhradně prostřednictvím vzdělávací aplikace Ylands EDU (dále jen „Aplikace“). Podmínky použití Aplikace koncovými uživateli jsou upraveny v licenčních podmínkách aplikace Ylands EDU, které jsou dostupné na Webu Ylands EDU (dále jen „Licenční podmínky Aplikace“).

3.2. Instalační soubor Aplikace lze stáhnout z Webu Ylands EDU nebo z jiných zdrojů, kde je Aplikace oficiálně dostupná a následně jej lze nainstalovat na zařízení. Pro správné fungování Aplikace a Služby je nutné, aby zařízení odpovídalo minimálním Technickým požadavkům, se kterými se před odesláním Objednávky Zákazník seznámil.

3.3. Po dokončení instalace Aplikace je za splnění příslušných podmínek možné: a) používat Aplikaci samostatně, nebo b) používat Aplikaci ve spojení se Službou za splnění podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

4. Aktivace Účtu Zákazníka a Předplatného

4.1. Zákazníkovi může být Služba poskytována, pouze pokud má založený a aktivovaný Účet Zákazníka. Účet Zákazníka může aktivován Poskytovatelem pouze na základě dokončené Objednávky, která musí být písemná a učiněna elektronickými prostředky skrz příslušný formulář na Webu Ylands EDU nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou.

4.2. Pro účely založení Účtu Zákazníka je nutné v Objednávce uvést pravdivé vstupní údaje o Zákazníkovi, a to minimálně: jméno nebo název, adresa trvalého bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČO a kontaktní údaje osoby odpovědné za Objednávku (emailová adresa, telefonní číslo). Kontaktní osoba Zákazníka může být kontaktována zástupci Poskytovatele za účelem dokončení Objednávky.

4.3. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce nebo písemným potvrzením nabídky Poskytovatele.

4.4. Spolu s potvrzením o přijetí Objednávky zašle Poskytovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu. Zálohová faktura musí zejména obsahovat identifikační údaje Poskytovatele a Zákazníka, Plán Předplatného, datum začátku a konce příslušného Období, informace k platbě a také výši a splatnost ceny. Nejpozději do 3 pracovních dnů od úhrady zálohové faktury Poskytovatel zašle Zákazníkovi emailem přístupové údaje k Účtu Zákazníka. Dnem odeslání přístupových údajů Zákazníkovi je Zákazníkovi aktivováno Předplatné včetně Účtu Zákazníka a začíná běžet příslušné Období. Poskytovatel může Zákazníkovi poskytnout přístupové údaje k Účtu zákazníka i před úhradou zálohové faktury.

4.5. Na základě zálohové faktury a potvrzení o přijetí Objednávky Zákazník uhradí Poskytovateli příslušnou cenu ve výši uvedené na zálohové faktuře. Za den úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. Po úhradě Poskytovatel Zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad.

4.6. V případě, že Zákazník neuhradí příslušnou cenu dle zálohové faktury řádně a v termínu splatnosti, může mu Poskytovatel přestat poskytovat nebo znepřístupnit Službu nebo její část, zejména Účet Zákazníka, byly-li Zákazníkovi zpřístupněny před úhradou zálohové faktury.

4.7. Poskytovatel může zpřístupnit Zákazníkovi Službu nebo aktivovat Předplatné i za jiných podmínek, než jsou stanoveny v tomto článku 4. Služba může být zejména zpřístupněna na časově limitované zkušební období či v omezeném rozsahu.

5. Předplatné

5.1. Předplatné je dostupné ve více Plánech. Plán Předplatného se liší rozsahem poskytované Služby, tedy maximálním počtem uživatelů, kteří mohou Službu užívat a případně délkou příslušného Období. Objednáním Předplatného Zákazník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o vlastnostech a odlišnostech jednotlivých Plánů Předplatného; tyto informace jsou vždy dostupné v Ceníku. Plán Předplatného a rozsah licence je vždy uvedený v Objednávce.

5.2. Každé Předplatné je časově omezeno na příslušné Období. Délka konkrétního Období je vždy uvedena v Objednávce. Předplatné se automaticky neprodlužuje.

6. Podmínky užívání Služby

6.1. Zákazník se zavazuje Službu užívat v souladu těmito Podmínkami a pouze k jejím účelům, tedy k výuce a vzdělávání.

6.2. V případě že má Zákazník aktivní Předplatné, smí zpřístupnit Službu omezenému počtu koncových uživatelů k užívání, a to dle rozsahu licence dle svého Plánu. Koncovým uživatelem je konkrétní unikátní uživatel, který může Službu v souladu s Plánem užívat. Zákazník odpovídá za to, že počet koncových uživatelů v rámci konkrétního Plánu nebude překročen. Každý koncový uživatel v rámci tohoto počtu může používat Službu, pokud se v rozhraní Aplikace přihlásí svými unikátními přístupovými údaji. Tyto přístupové údaje jsou nepřenositelné a slouží jen tomuto konkrétnímu koncovému uživateli a nesmí být zpřístupněny třetím osobám. Unikátními přístupovými údaji se ke Službě nesmí přihlásit jiný uživatel než ten, komu jsou tyto přístupové údaje určeny. V rámci školních tříd mohou žáci přistupovat ke Službě prostřednictvím Aplikace, a to zadáním kódu, který pro danou třídu vygeneruje Zákazník. Pro vyloučení pochybností platí, že jeden kód je určený pro jednu školní třídu a Služba nesmí být používána ve více školních třídách, než umožňuje příslušný Plán.

6.3. Zákazník se zavazuje zajistit, aby každý, komu Službu nebo Aplikaci vědomě či nevědomě dále zpřístupní, dodržoval tyto Podmínky a také Licenční podmínky Aplikace, a to včetně veškerých příslušných omezení.

6.4. Je zakázáno:

  • 6.4.1. užívat Službu nebo jakoukoli její část k jiným než výukovým nebo vzdělávacím účelům bez našeho předchozího souhlasu;

  • 6.4.2. užívat Službu ke komerčním účelům;

  • 6.4.3. převést oprávnění ke Službě nebo k jakékoli její části na třetí stranu, a to i z části, ledaže tyto Podmínky stanovují jinak;

  • 6.4.4. užívat Službu v rozporu s těmito Podmínkami;

  • 6.4.5. sdílet nebo zpřístupňovat Službu třetím osobám mimo rozsah příslušného Plánu;

  • 6.4.6. překračovat nebo obcházet jakákoli technická omezení Služby, která umožňují její použití pouze určitými způsoby, a to včetně umožnění užívání Služby více osobami – unikátními koncovými uživateli, než je dovoleno v rámci konkrétního Plánu;

  • 6.4.7. narušovat, upravovat, zpětně analyzovat nebo dekompilovat Službu, jakoukoli její část nebo jakékoli související soubory, data nebo síťové služby;

  • 6.4.8. používat Službu nebo jakoukoli její část způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k vytváření či šíření škodlivého softwaru; nebo

  • 6.4.9. vytvářet urážlivý či jinak nezákonný Uživatelský obsah nebo vytvořením Uživatelského obsahu porušovat autorská práva nebo práva jiných osob.

7. Platby

7.1. Za poskytnutou Službu je Zákazník povinen uhradit příslušnou cenu, stanovenou v Kč. Cena za Službu je stanovena v Ceníku, který je dostupný na Webu Ylands EDU. Cena je zvlášť stanovena pro každé jednotlivé Období trvání Předplatného a je určena typem Plánu, který byl Zákazníkem objednán. Konečná závazná cena příslušného Předplatného je uvedena v potvrzení o přijetí Objednávky nebo zálohové faktuře podle odst. 4.4. těchto Podmínek. Na cenu Předplatného se uplatňuje DPH. Poskytovatel může cenu jednostranně zvýšit, a to změnou Ceníku. Změna Ceníku se nedotýká již aktivovaných Předplatných.

7.2. Před koncem každého Období může být Zákazník automaticky notifikován pomocí oznámení zaslaného na kontaktní emailovou adresu. V případě, že v průběhu Období Zákazník dokončí Objednávku na další Období a uhradí příslušnou cenu, další Období přímo navazuje a počíná kalendářním dnem následujícím po dni, ve kterém skončí dané probíhající Období.

7.3. K příslušným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v platné výši.

7.4. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel bude vystavovat faktury – daňové doklady a zasílat je elektronicky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem při založení Účtu Zákazníka.

8. Odstoupení

8.1. Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že jeho právo na odstoupení od Smlouvy zaniká ve smyslu § 1837 občanského zákoníku okamžikem, kdy Poskytovatel umožní Zákazníkovi po jeho souhlasu užívat Službu v souladu s těmito Podmínkami před uplynutím lhůty pro odstoupení.

8.2. Zákazník má dále právo na odstoupení od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví platné právní předpisy.

8.3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno na emailovou adresu podpora@ylands-edu.cz. Zákazník může využít vzorový formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Poskytovatel Zákazníkovi obratem potvrdí přijetí odstoupení prostřednictvím emailu.

8.4. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena Předplatného. Nedohodnou-li se strany jinak, bude cena vrácena stejným způsobem, kterým Zákazník uhradil cenu a na stejný bankovní účet, ze kterého byla Zákazníkem uhrazena.

9. Odpovědnost

9.1. Služba je poskytována „tak, jak je“ a Poskytovatel tedy neposkytuje žádné záruky či garance, zejména neručí za jakoukoliv funkcionalitu či nepřetržitou dostupnost Služby nebo za způsobilost Služby k užívání k zamýšlenému účelu. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za jakoukoliv újmu, která může vzniknout v důsledku používání nebo

nemožnosti používat Službu. I pokud by jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za vzniklou újmu vznikla, je výše této újmy limitována částkou, kterou Zákazník uhradil v souvislosti s užíváním Služby Poskytovateli.

9.2. Zákazník souhlasí s tím, že nemá nárok na žádné aktualizace Služby a Poskytovatel nemá žádnou povinnost vyvíjet a poskytovat jakékoli aktualizace Služby. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může aktualizace poskytovat automaticky na dálku, a to zejména za účely údržby a vylepšování Služby. O proběhlých aktualizacích Služby bude Poskytovatel přiměřeně informovat v prostředí Aplikace.

9.3. Poskytovatel není nijak zavázán k poskytování uživatelské podpory, uživatelského návodu nebo údržby k Aplikaci ani Službě. Poskytovatel zejména není povinen provádět instalaci Aplikace nebo Služby, či Aplikaci nebo Službu propojovat s digitálním prostředím Zákazníka a není za toto nijak odpovědný.

9.4. Zákazník plně odpovídá za vlastní Uživatelský obsah a bere na vědomí veškerá rizika v případě, že tento obsah vytváří třetí osoby nebo že ho zpřístupňuje třetím osobám.

9.5. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv ztrátu dat Zákazníka (včetně Uživatelských dat) způsobenou užíváním Služby.

9.6. Zákazník plně odpovídá za ochranu svých přístupových údajů k Účtu Zákazníka před jejich zneužitím nebo odcizením. V případě důvodného podezření o neoprávněném přístupu do Účtu Zákazníka může Poskytovatel tento účet zablokovat. Zákazník bere na vědomí, že na Účet mohou být navázány další podúčty jednotlivých uživatelů Služby, za jejichž přístupové údaje rovněž odpovídá.

9.7. Zákazník, který zpřístupňuje Aplikaci nebo Službu žákům vzdělávacích zařízení (například škol), plně odpovídá za to, že užívání Aplikace a Služeb je v souladu se závazky nebo interními pravidly daného zařízení.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Zásady zpracování osobních údajů Poskytovatele jsou dostupné na adrese http://www.edu.ylands.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju

11. Reklamace, stížnosti

11.1. Pokud je Zákazník spotřebitelem, může v případě některých vad Služby uplatňovat práva ve smyslu § 2389k an. občanského zákoníku. Pro uplatnění práv z vadného plnění či odeslání stížnosti může Zákazník kontaktovat Poskytovatele na emailové adrese podpora@edu.ylands.com .

11.2. Pokud stížnost nebude vyřešena, lze ji řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník, který je spotřebitelem, kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Učiněním Objednávky Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný a že přijímá a vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.

12.2. Smlouvu může Poskytovatel jednostranně vypovědět s okamžitou účinností a/nebo znepřístupnit užívání Služeb Zákazníkem, pokud Zákazník či osoby, kterým zákazník Službu zpřístupnil, Podmínky poruší, včetně případu, kdy Zákazník nedodrží svou povinnost podle odst. 6.2. těchto Podmínek. V takovém případě pak Zákazník nesmí Služby dále jakkoli užívat nebo dále zpřístupňovat. Při ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Poskytovatel nevrací uhrazené částky, ledaže z těchto Podmínek vyplývá jinak.

12.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně změnit a zavazuje se aktuální znění Podmínek vždy zveřejnit na Webu Ylands EDU a rovněž zasílat oznámení o změně stávajícím Zákazníkům na jejich kontaktní emailovou adresu. Používání Služeb i po účinnosti těchto změn, se považuje za přijetí a souhlas s takovými změnami.

12.4. Všechny části těchto Podmínek jsou platné v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nic v ní neomezuje žádná práva stanovená platnými zákony.

12.5. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky a veškeré spory z nich vyplývající budou řešeny českými soudy na základě obecné místní příslušnosti Poskytovatele, ledaže se jedná o spor se spotřebitelem.

12.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 6. 10. 2023

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji společnosti BOHEMIA INTERACTIVE a.s., se sídlem Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 27218864,

že odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby Ylands EDU, uzavřené dne [datum objednání].

[Jméno, fakturační adresa a emailová adresa, která byla poskytnuta v Objednávce]

[Podpis – v případě, že je oznámení zasíláno v listinné podobě]

[Datum]

Ylands EDU bylo vytvořeno největším herním studiem v České Republice

© 2024 BOHEMIA INTERACTIVE a.s. YLANDS® a BOHEMIA INTERACTIVE® jsou registrované ochranné známky BOHEMIA INTERACTIVE a.s. Všechna práva vyhrazena.